Festival Maig

CONDICIONS DE L’ENTRADA

TERMES I CONDICIONS GENERALS

Associació Cultural Maig, amb CIF núm. G55706238 i domicili al carrer Mare de Deu de Montserrat 15, 2n 1ª, 43420, Santa Coloma de Queralt (Tarragona) (d’ara endavant, se’l denominarà “Associació Cultural Maig” o la “Organització”) organitza el “Festival MAIG 2022” els dies 27 i 28 de Maig de 2022 (d’ara endavant, se’l denominarà el “Festival MAIG 2022” o el “Esdeveniment”).

La situació provocada per la Covid-19 podria obligar encara a l’Organització a implementar mesures excepcionals, amb la finalitat de preservar la seguretat i salut dels assistents al “Festival MAIG 2022” (d’ara endavant, se’ls denominarà els participants), les quals podran sofrir en qualsevol moment variacions a conseqüència de les indicacions que, a cada moment, puguin establir les autoritats competents i que seran notificades per l’Organització als compradors de les entrades, tan aviat com li siguin comunicades.

Per això, les condicions d’accés i permanència en l’Esdeveniment, que s’estableixen a continuació, queden subjectes a la normativa en matèria sanitària per a prevenir els contagis per la Covid-19, vigent a cada moment, i poden sofrir alteracions en funció de l’aprovació de noves mesures que modifiquin les condicions vigents en el moment de la compra de l’entrada.

En qualsevol cas l’Organització es reserva el dret a establir un pagament obligatori per un import màxim de 10€ per les entrades d’un sol dia (i un import proporcional per les diferents modalitats d’abonament) per poder fer front a les despeses ocasionades per eventuals mesures que puguin dictaminar les autoritats competents. 

A continuació, s’inclouen les condicions d’aplicació per a l’assistència a l’Esdeveniment, les quals es consideren acceptades amb la compra de l’entrada:

I.- COMPRA DE L’ENTRADA

L’entrada o invitació constitueix una llicència al portador per assistir a l’espectacle ressenyat per una sola vegada. No està permesa la revenda d’aquesta entrada.

Durant el procés de compra de l’entrada, l’Organització sol·licitarà el nom i cognoms del participant, el seu número de telèfon mòbil i la seva adreça de correu electrònic a la qual fer arribar l’entrada. Aquestes dades seran utilitzades per a efectuar el procés que es descriu a continuació. L’Organització no es fa responsable dels efectes que puguin derivar-se de la inexactitud del número de telèfon mòbil i/o l’adreça de correu electrònic, així com de la resta de dades personals facilitades en el procés de compra. El subministrament d’aquestes dades en el procés de compra comporta el consentiment efectiu del seu titular per al seu tractament amb els fins expressats.

Les dades de caràcter personal facilitades passaran a formar part d’un fitxer, el responsable del qual és Associació Cultural Maig, amb CIF núm. G55706238 i domicili al carrer Mare de Deu de Montserrat 15, 2n 1ª, 43420, Santa Coloma de Queralt (Tarragona) i adreça de correu electrònic info@festivalmaig.cat

Les dades proporcionades es conservaran durant tot el temps que en què siguin necessaris per als fins per als quals van ser recaptats, així com durant el temps que calgui per a donar compliment a les obligacions legals. Segons el que s’estableix  en la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té dret a accedir a les referides dades, rectificar aquells que siguin inexactes i sol·licitar la seva cancel·lació o supressió quan no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recaptats, així com, si escau, a exercir els drets d’oposició o portabilitat. Per a exercir qualsevol d’aquests drets haurà de presentar un escrit en la següent adreça carrer Mare de Deu de Montserrat 15, 2n 1ª, 43420, Santa Coloma de Queralt (Tarragona). En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.agpd.es).

II.- MENORS D’EDAT

El règim d’accés de menors d’edat a l’Esdeveniment és el següent:

  • Els menors de 12 anys no es necessari que adquireixin entrada. Podràn accedir gratuitament al recinte.
  • Els menors de 16 anys hauràn d’anar acompanyats d’un responsable legal (mare, pare o tutor legal).
  • Les persones menors de 18 anys però més grans de 16, podran accedir al recinte sense acompanyament sempre que presenti una autorització signada pel pare, la mare o tutor legal i el document d’exoneració de responsabilitat..

En cas que l’acompanyament del menor sigui requisit per a accedir a l’Esdeveniment, el pare, la mare o tutor legal hauran de presentar el DNI o document d’identificació equivalent i llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’acompanyant amb el menor. Així mateix, hauran de portar en tot moment el DNI o document d’identificació equivalent per si l’Organització requerís l’acreditació de la seva identitat. Així mateix, tots els menors d’edat seran identificats amb una polsera que hauran de portar visible en tot moment. 

En cas que l’acompanyant del menor no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, farà falta que l’acompanyant present una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal del menor, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i el llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’autoritzant amb el menor. L’acompanyant autoritzat haurà de ser major de 18 anys.

En tot cas el responsable del menor haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat de l’Organització, que es facilitarà a aquest efecte per l’Organització.

L’acompanyant serà responsable de qualsevol acció o omissió del menor durant l’estada en l’Esdeveniment.

Sense perjudici de tot l’exposat, si les autoritats competents i/o la normativa d’aplicació prohibissin l’accés dels menors a l’Esdeveniment, l’Organització no permetrà la seva entrada i procedirà a la devolució del preu d’aquesta.

III.- POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Una vegada adquirida l’entrada pel participant, no s’admetran canvis o devolució de l’import d’aquesta.

L’Organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’Esdeveniment. A títol exemplificatiu però no limitatiu, aquesta alteració o modificació podrà consistir en la substitució d’un artista o banda per un altre, o en la supressió d’una certa actuació, o en la variació de l’ordre inicialment previst, o en la modificació de l’hora d’inici anunciada. En el cas que l’Organització alteri o modifiqui la programació, el participant no tindrà dret a reclamar la devolució de l’import abonat.

La cancel·lació, total o parcial, de l’Esdeveniment per causes fortuïtes o de força major no imputables a l’Organització no donarà lloc a la devolució de l’import de l’entrada, excepte en els casos en què així s’estableixi legalment de manera expressa, i en aquest cas l’adquirent de les entrades podrà sol·licitar el reemborsament de l’import de les mateixes conforme al procediment i terminis que li siguin notificats per part de l’Organització.

No es generarà el dret de devolució de l’import de les entrades en aquells supòsits en què la suspensió o modificació es produís una vegada començat l’Esdeveniment i es degués a causa fortuïta o de força major.

Per força major s’entendrà qualsevol situació o esdeveniment més enllà del control raonable de les parts que afecta directament l’Esdeveniment i fa que la seva celebració sigui impossible, inviable o insegura. Inclou, però no es limita a: amenaça de terrorisme o de guerra, calamitat pública, epidèmia, malaltia, pandèmia (inclòs la Covid-19 i les seves eventuals variants), actes o regulacions de qualsevol autoritat o oficina pública, incendi, explosió, vaga o bloqueig (fora del control directe o indirecte de qualsevol de les parts), interrupció o fallada de transport, fallada de la xarxa nacional o local, terratrèmol i/o condicions meteorològiques impredictiblement perilloses o extremis. Les condicions climatològiques adverses no donen dret a la devolució de l’import de l’entrada

Si per causes de força major o altres degudament justificades no es pogués iniciar l’espectacle, l’Organització podrà al seu criteri establir una nova data per la celebració d’aquest, per la qual cosa seria vàlida aquesta mateixa entrada, sense poder reclamar devolucions de l’import a no ser que la nova data diferís en més d’un mes de la que consta a l’entrada de l’espectacle. En cas de suspendre definitivament l’acte, es retornarà l’import de l’entrada en un termini de 30 dies des de la data senyalitzada a l’entrada de l’espectacle i pel procediment que l’organitzador consideri oportú. 

Si per causes alienes a l’organitzador algun artista dels anunciats suspengués la seva actuació amb anterioritat al dia del concert, o el mateix dia per motius justificats, l’organitzador es reserva el dret de canviar-lo o no per un altre artista similar si hi hagués temps material, no retornant en cap cas l’import de les entrades si es realitza l’espectacle amb la resta d’artistes. 

IV.- DINÀMICA DE L’ESPECTACLE

En tot cas, l’assistent a l’acte assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat el caràcter de concert massiu de l’espectacle i, en conseqüència, els riscos que per la seva persona o pertinences es puguin produir.

El festival es reserva el dret a implementar les mesures de prevenció necessàries per poder gaudir del festival seguint totes les recomanacions sanitàries pertinents en el moment de la celebració.

V.- CAUSES DE DENEGACIÓ D’ACCÉS A l’ESDEVENIMENT

Es denegarà l’entrada al participant:

Quan el participant manifesti una actitud violenta o que inciti públicament a l’odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. També, i especialment, quan el participant que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis en l’exterior o en l’entrada, porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals o porti robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la llei i la Constitució.

Quan el participant presenti símptomes d’embriaguesa o d’estar consumint o haver consumit drogues o substàncies estupefaents.

En el moment d’entrada en el recinte, el participant pot estar subjecte a un registre segons la Llei. No està permesa l’entrada amb llaunes, ampolles, armes i qualsevol altre tipus d’objectes tallants o contundents que l’Organització estimi perillosos.

El portador d’aquesta entrada accepta que se li faci un registre segons la llei a l’hora d’accedir al recinte, amb l’única finalitat de verificar que es compleixen les condicions de seguretat exigibles, per la qual cosa en cas de negar-se al registre, li serà denegada l’entrada al recinte.

De la mateixa manera, l’organitzador podrà denegar l’accés al recinte al portador d’aquesta entrada si considera racionalment que, en cas de permetre la seva entrada, podria crear-se una situació de risc, perill o desordre públic. D’igual manera, es podrà procedir a expulsar-lo del recinte si se succeeixen les circumstàncies descrites.

Qualsevol entrada trencada, esmenada o amb indicis de falsificació autoritzarà l’organitzador a privar al seu portador de l’accés al recinte.

VI.- DRETS D’IMATGE

Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o captació d’imatges a l’interior de l’Esdeveniment per a realitzar un ús no estrictament personal. En cas que els participants incompleixin aquesta obligació, assumiran íntegrament qualsevol responsabilitat que es pugui derivar davant tercers per la captació i ús no consentit de qualsevol imatge a l’interior de l’Esdeveniment.

El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes —tant per l’Organització i els patrocinadors de l’esdeveniment, com pels diferents mitjans de comunicació— per a la seva posterior difusió informativa i/o comercial i autoritza aquests usos, que seran responsabilitat de qui les publiqui. Aquestes imatges poden aparèixer en Internet pel qual la seva difusió pot no ser controlada.

VII.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Organització es reserva tots els drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga sobre l’Esdeveniment i els seus continguts. En conseqüència, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per part dels participants en l’Esdeveniment, si la prèvia i expressa autorització de l’Organització.

La possessió de l’entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals o sorteig). L’incompliment d’aquest punt obligarà l’anunciant o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalització equivalent a mil vegades el preu de l’entrada de major preu.

VIII.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L’Organització no garanteix l’autenticitat ni assumeix cap responsabilitat en relació amb les entrades que no hagin estat adquirides a través dels punts de venda telemàtics o presencials oficials.

Cada usuari és responsable de custodiar la seva entrada i ha d’assumir la responsabilitat que es derivi en cas que la mateixa sigui duplicada, fotocopiada o falsificada. L’Organització no es fa responsable de cap pèrdua o robatori d’entrades.

L’Organització no oferirà cap servei de guarda-roba i no serà en cap cas responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals dels participants durant el seu accés i estada als recintes per accions o omissions de tercers no imputables a l’Organització.